กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

Posted by:

เมื่อ วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.

นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โต๊ะเด็ง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและตลอดจนพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) รวมทั้งมีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

รายละเอียด→

0

พ้นหมอกควัน

Posted by:

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
          นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้ นักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานจ้างอบต.โต๊ะเด็ง ลงพื้นที่ฉีดพ้นหมอกควัน บริเวณรอบๆพื้นที่อาคาร สถานที่ที่เป็นแหล่งเพาะพันยุงลาย เพื่อกำจัดและตัดการแพร่พันธู์ยุงในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการฉีดพ้นหมอกควันสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอบาตู ม.4 2.โรงเรียนบ้านไอบาตู ม.4 (เพิ่มเติมจากรอบที่แล้ว) 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโผลง ม.5 ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การดำเนินการฉีดพ้นหมอกควันในพื้นที่

Posted by:

        ตามที่ได้รับการประสานจาก รพ.สต.โต๊ะเด็ง ว่ามีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็ง จากการพบคนไข้ นั้น
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกอบต.โต๊ะเด็ง จึงได้มอบหมายให้ นางโนรีดา บือราเฮ็ง นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมทีมงานพนักงานจ้างลงพื้นที่ บ้านโคกโก ม. 2 และบ้านไอบาตู ม. 4 ดำเนินการนำเครื่องฉีดพ้นควันบริเวณต่างๆที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป ในการดำเนินการครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โต๊ะเด็ง ตลอดจนอสม.ในตำบลร่วมลงพื้นที่ด้วย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอก

Posted by:

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอก

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรือบุคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง

เมื่อวันที่  19 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง ซึ่งมีประกอบด้วย  นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ผู้บริหารอบต.โต๊ะเด็ง  สมาชิกสภาฯ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง โดยมีนายครรชิต  มะหะหมัด เป็นประธาน คณะกรรมการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ประชาคม ตัวแทนของสมาชิกชมรมฯ เป็นคณะกรรมการ โดยได้ประชุมหารือในประเด็นการขับเคลื่อนเดินหน้า และรับฟังปัญหารที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนาแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง  ต่อไป

รายละเอียด→

0

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Posted by:

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรือบุคลภายนอกผ่านการประชุมการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โต๊ะเด็ง และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่  18 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการประชุมการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โต๊ะเด็ง และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 1 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย  นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารอบต.โต๊ะเด็ง  ผู้แทนสมาชิกสภาฯ รองปลัดอบต. บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ กำนัน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม เป็นคณะกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โต๊ะเด็ง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ต่อไป

รายละเอียด→

0

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

Posted by:

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง  ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง สมัยสามัญ สมัยแรก (ประจำปี 2565) เพื่อแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ก่อนปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งต่อไป  นั้น

นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ   ได้ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ในโอกาศที่ได้รับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง  ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชน  ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้า นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ขอแสดงเจตจำนง ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนการบริการอำนวยความสะดวกการในหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ ในการบริหารงาน โดยทุกขั้นตอนต้องมี ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลัง ความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาการกระทำใดเป็นความเจริญของท้องถิ่น การกระทำใดเป็นความเสื่อม การกระทำใดที่ต้องทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

รายละเอียดคลิกที่นี้คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

รายละเอียด→

0

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

วันนี้(วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น.
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง สมัยสามัญ สมัยแรก (ประจำปี 2565) เพื่อแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ก่อนปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อให้บรรลุถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง            ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป…
รายละเอียด→
0

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งครั้งแรก​

Posted by:

เมื่อวานนี้ (28 ธันวาคม 2564) นายอนิรุท บัวอ่อน​
นายอำเภอสุไหงปาดี​ ได้มาทำหน้าที่ประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งครั้งแรก​
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งประธานสภาฯ
รายละเอียด→
0

สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อบต.มูโนะ

Posted by:

วันนี้ ที่ 27 ธันวาคม 64 อบต.โต๊ะเด็ง ได้นำรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อบต.มูโนะ โดยทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูให้กลับสภาพปกติโดยเร็ว โดยมีอปท.ในอำเภอสุไหงปาดี และในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียด→

0

ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล

Posted by:

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564
นายมะยูตี อาหมัดนุกูล รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที นายก อบต.โต๊ะเด็ง ได้เข้าร่วมแสดงสัญลักษณ์ zero tolerance เพื่อประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ณ ห้องประชุมพระยานราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกล่าวประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากลโดยมีหัวหน้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
Page 1 of 8 12345...»