ประชาสัมพันธ์ สำเนาประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

Posted by:

แจ้งประชาสัมพันธ์…

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในการปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด จึงประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติสำหรับอิหม่ามประจำมัสยิดให้ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาอุปสรรคให้แจ้งอำเภอทราบ

***รายละเอียดเพิ่มเติมตาม สำเนาประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียด→

0