ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์…ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

รายละเอียดประกาศคลิกที่ลิงค์>>> ส.ถ.4/4 4/5

เขตเลือกตั้งที่  1

 

 

       รายละเอียด→

0

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์…ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี  จังหวัด นราธิวาส

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และสถานที่  ปิดประกาศและติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

รายละเอียด→

0

ประกาศหาเสียงและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์…ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
เรื่อง ประกาศหาเสียงและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง
        การประกาศหาเสียงและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารนส่วนตำบลจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎดังไฟล์รูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้
       ในการนี้ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลโต๊ะเด็ง จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศหาเสียงและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารนส่วนตำบล มา ณ ที่นี้

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์  อบต.โต๊ะเด็ง

 

เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

 

ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี    เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๖๕๖๒   ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในระดับพื้นที่ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง เพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง จึงขอแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลย

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32-2564.pdf – Google ไดรฟ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34-2564.pdf – Google ไดรฟ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-2564.pdf – Google ไดรฟ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36-2564.pdf – Google ไดรฟ์

 

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

รายละเอียด→
0

อนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน ๒ คน

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์…

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

 

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ในวันที่ ๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง จึงขอแจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และอนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน  ๒  คน  รายละเอียดปรากฏตามไฟล์รูปภาพที่แนบท้ายนี้

 

#งานเลือกตั้งอบต.โต๊ะเด็ง

รายละเอียด→

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์…ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี  จังหวัด นราธิวาส

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง (ส.ถ. ๑/๑) และ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง (ผ.ถ. 1/1)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

#งานเลือกตั้งอบต.โต๊ะเด็ง

รายละเอียด→
0