ขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกอบต.โต๊ะเด็ง ได้รับประสานจากสมาชิกสภาฯ ม.4 บ้านไอบาตู ขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และระบบน้ำประป่าหมู่บ้านมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ

ในการนี้จึงได้ มอบหมายให้ นายสาอารี มูหามะ สมาชิกสภาอบต.โต๊ะเด็ง ประจำหมู่ที่ 4 พร้อมด้วยพนักงานจ้างลงพื้นที่ ดำเนินการนำจ่ายน้ำเพื่อบรรเท่าในลำดับต่อไป ผลการปฏิบัติ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.โต๊ะเด็ง

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

รายละเอียด→

0

งานซ่อมไฟาฟ้าแสงสว่าง

Posted by:

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 10.30 น.

นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไอยือรา (บ้านโต๊ะเด็ง) มีสายไฟฟ้าแรงต่ำขาดเกรงว่าจะทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นได้รับอันตราย ซึ่งเป็นสายไฟฟ้าแสงสว่างที่ทางอบต.โต๊ะเด็งได้ทำการติดตั้งไว้ เพื่อเป็นไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนตามเสาไฟฟ้า  นั้น

ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง จึงได้มอบหมายให้นายนิสือมัน นิแต นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมทีมงานช่างไฟฟ้าประจำอบต.โต๊ะเด็ง และพนักงานจ้างสังกัดอบต.โต๊ะเด็ง ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน จึงได้ทำการแก้ไขโดยการต่อสายไฟฟ้าดังกล่าว  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#งานกองช่างอบต.โต๊ะเด็ง

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

 

รายละเอียด→

0

บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

Posted by:

วันนี้ที่ 27 มกราคม 2565
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกอบต.โต๊ะเด็ง ได้รับประสานจากสมาชิกสภาฯ ม.4 บ้านไอบาตู ขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และระบบน้ำประป่าหมู่บ้านมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ
ในการนี้จึงได้ มอบหมายให้พนักงานจ้าง ดำเนินการเพื่อนำจ่ายน้ำ ผลการปฏิบัติ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอก

Posted by:

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอก

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรือบุคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง

เมื่อวันที่  19 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง ซึ่งมีประกอบด้วย  นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ผู้บริหารอบต.โต๊ะเด็ง  สมาชิกสภาฯ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง โดยมีนายครรชิต  มะหะหมัด เป็นประธาน คณะกรรมการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ประชาคม ตัวแทนของสมาชิกชมรมฯ เป็นคณะกรรมการ โดยได้ประชุมหารือในประเด็นการขับเคลื่อนเดินหน้า และรับฟังปัญหารที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนาแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง  ต่อไป

รายละเอียด→

0

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Posted by:

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรือบุคลภายนอกผ่านการประชุมการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โต๊ะเด็ง และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่  18 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการประชุมการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โต๊ะเด็ง และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 1 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย  นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารอบต.โต๊ะเด็ง  ผู้แทนสมาชิกสภาฯ รองปลัดอบต. บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ กำนัน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม เป็นคณะกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โต๊ะเด็ง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ต่อไป

รายละเอียด→

0

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

Posted by:

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง  ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง สมัยสามัญ สมัยแรก (ประจำปี 2565) เพื่อแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ก่อนปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งต่อไป  นั้น

นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ   ได้ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ในโอกาศที่ได้รับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง  ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชน  ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้า นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ขอแสดงเจตจำนง ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนการบริการอำนวยความสะดวกการในหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ ในการบริหารงาน โดยทุกขั้นตอนต้องมี ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลัง ความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาการกระทำใดเป็นความเจริญของท้องถิ่น การกระทำใดเป็นความเสื่อม การกระทำใดที่ต้องทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

รายละเอียดคลิกที่นี้คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

รายละเอียด→

0

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

วันนี้(วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น.
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง สมัยสามัญ สมัยแรก (ประจำปี 2565) เพื่อแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ก่อนปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อให้บรรลุถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง            ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป…
รายละเอียด→
0

ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

Posted by:

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 64 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 อบต.โต๊ะเด็งได้มอบหมายให้พนักงานจ้างในสังกัดอบต.โต๊ะเด็ง เข้าร่วมปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ จุดตรวจสี่แยกหน้า กองร้อย ตชด.ที่ 447 (บ้านเจาะวา) ผลในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด→

0