ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

Posted by:

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 64 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 อบต.โต๊ะเด็งได้มอบหมายให้พนักงานจ้างในสังกัดอบต.โต๊ะเด็ง เข้าร่วมปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ จุดตรวจสี่แยกหน้า กองร้อย ตชด.ที่ 447 (บ้านเจาะวา) ผลในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายละเอียด→

0