คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

Posted by:

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง  ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง สมัยสามัญ สมัยแรก (ประจำปี 2565) เพื่อแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ก่อนปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งต่อไป  นั้น

นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ   ได้ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ในโอกาศที่ได้รับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง  ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชน  ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้า นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ขอแสดงเจตจำนง ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนการบริการอำนวยความสะดวกการในหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ ในการบริหารงาน โดยทุกขั้นตอนต้องมี ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลัง ความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาการกระทำใดเป็นความเจริญของท้องถิ่น การกระทำใดเป็นความเสื่อม การกระทำใดที่ต้องทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

รายละเอียดคลิกที่นี้คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

รายละเอียด→

0

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

วันนี้(วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น.
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง สมัยสามัญ สมัยแรก (ประจำปี 2565) เพื่อแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ก่อนปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อให้บรรลุถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง            ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป…
รายละเอียด→
0