โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

Posted by:

โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ณ กศน.ตำบลโต๊ะเด็ง  ดำเนินการโดย อบต.โต๊ะเด็ง ร่วมกับ กศน.ตำบลโต๊ะเด็ง

0

Add a Comment