โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

Posted by:

มื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรง และรับรู้ถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมาย รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา จึงจัดให้มีกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองแก่ผู้ที่กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง จัดโดย…องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโต๊ะเด็ง

ความรุนแรง_180503_0018 ความรุนแรง_180503_0001 ความรุนแรง_180503_0002 ความรุนแรง_180503_0003 ความรุนแรง_180503_0004 ความรุนแรง_180503_0005 ความรุนแรง_180503_0006 ความรุนแรง_180503_0007 ความรุนแรง_180503_0008 ความรุนแรง_180503_0009 ความรุนแรง_180503_0010 ความรุนแรง_180503_0011 ความรุนแรง_180503_0012 ความรุนแรง_180503_0013 ความรุนแรง_180503_0014 ความรุนแรง_180503_0015 ความรุนแรง_180503_0016 ความรุนแรง_180503_0017

0

Add a Comment