กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโต๊ะเด็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโต๊ะเด็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
โดย..นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู็ป้องกันโรรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน ภายในตำบลโต๊ะเด็ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…
1. สร้างความตระหนักและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและเด็กนักเรียน
2. ป้องกันไม่ให้โรคเอดส์แพร่เชื้อไปสู่ครอบครัวและชุมชน
3. เป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนให้ความสำคัญต่อการดูแลและป้องกันโรคเอดส์
จัดโดย…กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งป้องกันโรคเอดส์_180712_0001 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0002 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0003 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0004 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0005 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0006 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0007 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0008 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0009 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0010 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0011 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0012 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0013 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0014 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0015 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0016 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0017 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0018 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0019 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0020 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0021 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0022 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0023 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0024 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0025 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0026 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0027 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0028 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0029 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0030 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0031 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0032 ป้องกันโรคเอดส์_180712_0033

0

Add a Comment