ลดนักสูบหน้าใหม่

Posted by:

24 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้จัดโครงการอบรมรวมพลังเยาวชนลดนักสูบหน้าใหม่ โดนมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในพิษของบุหรี่ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องในสังคมและฝึกทักษะการปฏิเสธที่จะเข้าไปลองบุหรี่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

ลดนักสูบหน้าใหม่_1 ลดนักสูบหน้าใหม่_2 ลดนักสูบหน้าใหม่_3 ลดนักสูบหน้าใหม่_4 ลดนักสูบหน้าใหม่_5 ลดนักสูบหน้าใหม่_6 ลดนักสูบหน้าใหม่_7 ลดนักสูบหน้าใหม่_8 ลดนักสูบหน้าใหม่_9
0

Add a Comment