กิจกรรมฮิจเราะห์ศักราช ถือเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

Posted by:

เมื่อวันที่  11  กันยายน  2561  อบต.โต๊ะเด็งได้จัดกิจกรรมโครงการต้อนรับฉิจเราะห์ศักราช  1440               โดย…  นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกอบต.โต๊ะเด็ง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครัั้งนี้  การจัดกิจกรรมฮิจเราะห์ศักราช  ถือเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวมุสลิม  และส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างภาครัฐและชุมชน  ซึ่งจะนำมาซึ่งความสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการฮิจเราะห์_180912_0001 โครงการฮิจเราะห์_180912_0002 โครงการฮิจเราะห์_180912_0003 โครงการฮิจเราะห์_180912_0004 โครงการฮิจเราะห์_180912_0005 โครงการฮิจเราะห์_180912_0006 โครงการฮิจเราะห์_180912_0007 โครงการฮิจเราะห์_180912_0008 โครงการฮิจเราะห์_180912_0009 โครงการฮิจเราะห์_180912_0010 โครงการฮิจเราะห์_180912_0011 โครงการฮิจเราะห์_180912_0012 โครงการฮิจเราะห์_180912_0013

0

Add a Comment