โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted by:

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 13 กันยยายน 256
องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลกรในองค์กร เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่านมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย หลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

อบรมพนักงาน61_180913_0004 อบรมพนักงาน61_180913_0005 อบรมพนักงาน61_180913_0006 อบรมพนักงาน61_180913_0007 อบรมพนักงาน61_180913_0008 อบรมพนักงาน61_180913_0009 อบรมพนักงาน61_180913_0010 อบรมพนักงาน61_180913_0011 อบรมพนักงาน61_180913_0012 อบรมพนักงาน61_180913_0013 อบรมพนักงาน61_180913_0014 อบรมพนักงาน61_180913_0015 อบรมพนักงาน61_180913_0016 อบรมพนักงาน61_180913_0017 อบรมพนักงาน61_180913_0018 อบรมพนักงาน61_180913_0019 อบรมพนักงาน61_180913_0020 อบรมพนักงาน61_180913_0021 อบรมพนักงาน61_180913_0001 อบรมพนักงาน61_180913_0002 อบรมพนักงาน61_180913_0003

0

Add a Comment