โครงการกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลโต๊ะเด็ง ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง หมู่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

Posted by:

โครงการกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลโต๊ะเด็ง ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง หมู่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดีได้ให้เกิยรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งเป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นปีที่ 8 แล้วที่องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งได้ดำเนินการจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ชมรมตาดีกา และประชาชนในตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬา ทักษะทางวิชาการ ควบคู่กับการนำศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมกีฬาและวิชาการของเยาวชนแล้ว ยังส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมลายู อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็ง เป็นแนวทางในการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรดวัฒนธรรมท้องถิ่นมลายู การเล่นกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมการอ่านอัลกรุอ่าน การประกวดขับร้องอานาซีด และภาคกลางคืนมีการบรรยายธรรม และการขับร้องอานาซีดจากวงชื่อดังของประเทศมาเลเซีย

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0011

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0012

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0013

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0002

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0003

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0004

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0005

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0006

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0007

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0008

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0009

ตาดีกา62_๑๙๐๒๒๑_0010

0

Add a Comment