เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2562   นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยความสามัคคี อดทน รู้จักการปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงต่าง ๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง โดยมีผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ปลัดอบต. รองปลัดอบต.  และเจ้าหน้าที่อบต.โต๊ะเด็งทุกคน  ตลอดจนผู้ปกครองของเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

กีฬาเด็ก_๑๙๐๓๒๙_0003 กีฬาเด็ก_๑๙๐๓๒๙_0002 กีฬาเด็ก_๑๙๐๓๒๙_0001 กีฬาเด็ก_๑๙๐๓๒๙_0005 กีฬาเด็ก_๑๙๐๓๒๙_0004

0

Add a Comment