นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก อบต.โต๊ะเด็ง มอบหมายให้ นายอำนวย เรืองสุวรรณ์ ปลัด อบต. นายอัสมาน สูเด็ง หน.สป. น.ส.ทิพาพันธ์ ขุนเมือง นักวิเคราะห์ฯ นส.ฟารีดะห์ มะซัน ผช.นักวิเคราะห์ ฯ และ น.ส.เกศินี หนูสวัสดิ์ ผช.จพง.พัสดุ พร้อมด้วย ส.อบต.ม.2 เข้าร่วมประชาคมหมูบ้านโครงการ พนม.บ้านโคกโก ดำเนินการโดยท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล และทีมงาน พนม.ตำบลโต๊ะเด็ง และดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านปรับปรุง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ณ.ศาลาวัตรัตนานุภาพ ม.2 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

Posted by:

21 มี.ค.2562_๑๙๐๖๑๗_0003

21 มี.ค.2562_๑๙๐๖๑๗_0004

21 มี.ค.2562_๑๙๐๖๑๗_0005

21 มี.ค.2562_๑๙๐๖๑๗_0006

21 มี.ค.2562_๑๙๐๖๑๗_0007

21 มี.ค.2562_๑๙๐๖๑๗_0008

21 มี.ค.2562_๑๙๐๖๑๗_0001

21 มี.ค.2562_๑๙๐๖๑๗_0002

0

Add a Comment