โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

Posted by:

นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต. และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ได้มีการลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านไอบาตู โดยมีเป้าหมายผู้สูงอายุในหมู่บ้าน จำนวน 110 คน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ จากวิทยากรโรงพยาบาลสุไหงปาดี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะและได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
**ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โต๊ะเด็ง**

                                         

0

Add a Comment