โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

Posted by:

วันที่ 9 สิงหาคม 2562
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมด้วย สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต. คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และ อสม. ได้มีการลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ณ วัดรัตนานุภาพ โดยมีเป้าหมายผู้สูงอายุในหมู่บ้าน จำนวน 65 คน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ จากวิทยากรโรงพยาบาลสุไหงปาดี และมีการคัดกรองวัดความดัน ตรวจโรคเบาหวานโดย อสม.ในหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะและได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
**ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โต๊ะเด็ง**

        

0

Add a Comment