โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้ดำเนินจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล วัด และชุมชน โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ได้ให้เกิยรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดรัตนานุภาพ(บ้านโคกโก) ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

0

Add a Comment