พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

Posted by:

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง โดยนายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานในพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษฺก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้แก่ โรงเรียน รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาด็กเล็ก ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็ง ณ ห้องประชุมบังสูรย์ อบต.โต๊ะเด็ง

0

Add a Comment