เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

Posted by:

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น.
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ พร้อมเคารพธงชาติ โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่แจ้งข้อราชการและข้อสั่งการจากจังหวัด และนโยบายต่างๆที่จะให้ทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานไดรับทราบ และถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

0

Add a Comment