ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2563) เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) ให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ หมายเลข 073-530581

เอกสารแนบ : ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

0

Add a Comment