ประกาศการมอบอำนาจตัดสินใจในการพิจารณาสังการ การอนุญาตและการอนุมัติ หรือการปฏิบัติราการเพื่อประชาชน

Posted by:

ประกาศการมอบอำนาจตัดสินใจในการพิจารณาสังการ การอนุญาตและการอนุมัติ หรือการปฏิบัติราการเพื่อประชาชน

0

Add a Comment