โครงการอบรมค่ายต้นกล้าความดี ประจำปี 2563

Posted by:

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกิยรติในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายต้นกล้าความดี ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพและทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริง มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองให้เป็นเด็กและเยาวชนต้นแบบในชุมชนต่อไป

0

Add a Comment