โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรอบรมการทำเทียนเจลแฟนซี เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือก ในการประกอบอาชีพการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมอาชีพอำเภอสุไหงปาดี สาขาวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรอบรมการทำเทียนเจลแฟนซี เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
0

Add a Comment