โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน

Posted by:

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงปัญหาและพิภัยยาเสพติด
ณ ทามาร์ บีช รีสอร์ท ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
0

Add a Comment