9 ธันวาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Posted by:

9 ธันวาคม 2563
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerence คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ด้านการป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

0

Add a Comment