ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ที่เคยมาติดต่อกับอบต.โต๊ะเด็ง

Posted by:

แจ้งประชาสัมพันธ์…

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้หน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประกอบด้วย ผู้ที่มาชำระภาษีทุกประเภท ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่จัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท กับองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เมื่อผู้มีีส่วนได้เสียภายนอกเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น ตามลิงค์ที่แนบด้านล้างนี้ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการเข้าระบบดั้งนี้

  1. คลิกลิงค์ตามที่แนบ หรือสแกนคิวอาร์โคด
  2. เมื่อคลิกแล้วจะมีเว็บขึ้น แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของแต่ละคน เสร็จแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ
  3. ตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง กดบันทึกฉบับร่างก่อนไปหน้าถัดไป ทำแบบนี้ทุก ๆ หน้าจนกว่าจะมีคำว่าส่งแบบสำรวจ เมื่อคลิกส่งแบบสำรวจแล้ว จะไม่สามารถกลับเข้าไปแก้ใหม่ได้อีก ระบบถือว่าท่านได้ทำรายการเป็นที่เรียนร้อยแล้ว
  4. เมื่อเสร็จแล้ว ออกจากระบบ หรือปิด

***แบบวัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปประกอบการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ

ให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต โดยข้อมูลการตอบของท่าน

จะถูกปกปิดเป็นความลับ และไม่มีการแสดงผลที่บ่งชี้การตอบรายบุคคล

การตอบแบบวัดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 – 10 นาที โดยจะต้องตอบให้ครบทุกข้อ

จึงจะสามารถส่งคำตอบได้ กรณีที่ยังตอบไม่ครบทุกข้อสามารถบันทึกคำตอบ

และกลับมาแก้ไขในภายหลังได้ในระยะเวลาที่กำหนด แต่เมื่อส่งคำตอบแล้ว

จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้

ท่านสามารถให้คำตอบและข้อเสนอแนะได้โดยอิสระ

และสามารถยุติขณะใดก็ได้โดยไม่ส่งผลใดๆ

หากท่านประสงค์จะตอบแบบวัดให้กด “ตกลง”***

หากมีข้อส่งสัยหรือติดขัดติดต่อสอบถามได้ที่ โทร  0928249012 หรือแอดไลน์ ID:m.kareeya แอดมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

https://itas.nacc.go.th/go/iit/6lv5fd

สแกนฉันที่นี้

 

หรือที่นี้ก็ได้

 

 

 

0

Add a Comment