อนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน ๒ คน

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์…

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

 

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ในวันที่ ๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง จึงขอแจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และอนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน  ๒  คน  รายละเอียดปรากฏตามไฟล์รูปภาพที่แนบท้ายนี้

 

#งานเลือกตั้งอบต.โต๊ะเด็ง

0

Add a Comment