การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์  อบต.โต๊ะเด็ง

 

เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

 

ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี    เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๖๕๖๒   ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในระดับพื้นที่ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง เพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง จึงขอแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลย

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32-2564.pdf – Google ไดรฟ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34-2564.pdf – Google ไดรฟ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-2564.pdf – Google ไดรฟ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36-2564.pdf – Google ไดรฟ์

 

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

0

Add a Comment