การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Posted by:

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรือบุคลภายนอกผ่านการประชุมการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โต๊ะเด็ง และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่  18 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการประชุมการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โต๊ะเด็ง และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 1 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย  นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารอบต.โต๊ะเด็ง  ผู้แทนสมาชิกสภาฯ รองปลัดอบต. บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ กำนัน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม เป็นคณะกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โต๊ะเด็ง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ต่อไป

0

Add a Comment