การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอก

Posted by:

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอก

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรือบุคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง

เมื่อวันที่  19 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง ซึ่งมีประกอบด้วย  นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ผู้บริหารอบต.โต๊ะเด็ง  สมาชิกสภาฯ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง โดยมีนายครรชิต  มะหะหมัด เป็นประธาน คณะกรรมการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ประชาคม ตัวแทนของสมาชิกชมรมฯ เป็นคณะกรรมการ โดยได้ประชุมหารือในประเด็นการขับเคลื่อนเดินหน้า และรับฟังปัญหารที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนาแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานศูนย์ชมรมและกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง  ต่อไป

0

Add a Comment