ตำบลโต๊ะเด็ง เป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ 280 ปีมาแล้ว คนในสมัยนั้นเรียกโต๊ะเด็งว่า “ ฆาเราะ ” ซึ่งเป็นชื่อของผลไม้ชนิดหนึ่งที่คนในหมู่บ้านนำมารับประทาน และยังมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ทำร้ายได้เสริมให้กับชาวบ้านรองลงมาจากอาชีพหลัก คือ ต้นดามา (ยางตะเคียน) ตำบลโต๊ะเด็ง พื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมไปด้วยป่า บุคคลที่ริเริ่มก่อตั้งตำบลโต๊ะเด็ง เป็นคนแรกชื่อ “โต๊ะเด็ง” และนอกจากนี้ยังมีบุคคลอีก 4 ท่านด้วยกันชื่อ นายเจ๊ะอาแว, นายอาแวบือซา สาและยา, นายยาการียา และนายปาต๊ะ สาลาวะ ได้อพยพมาจากหมู่บ้านไกลและใกล้เข้ามาบุกเบิกจับจองที่ดิน และพื้นที่ทำมาหากิน เพราะสภาพพื้นที่ของตำบลโต๊ะเด็งครอบคลุมไปด้วยป่าไม้ เหมาะกับการทำส่วนและทำไร่ สาเหตุที่บุคคลเหล่านี้เข้ามาอพยพตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านโต๊ะเด็งนี้ ก็เพราะว่าหมู่บ้านโต๊ะเด็งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด มีภูเขา ห้วย และหนองน้ำ เหมาะในการตั้งถิ่นฐานในการดำรงชีวิต และในปัจจุบันนี้ ป่าไม้ก็ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ หลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้เรียกว่า “โต๊ะเด็ง” ตามชื่อบุคคลที่เข้ามาก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน