วิสัยทัศน์ (vision)

“ ส่งเสริมการศึกษา ใช้หลักศาสนานำชุมชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สู่ประชาคมอาเซียน ”

 

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สมบูรณ์ ระบบจราจร วางผัง เมืองและควบคุมอาคาร
2.ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสงคม การจัดการศึกษา การสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ
3.ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
4.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย
5.ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบจราจร วางผังเมืองและควบคุมอาคารได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
3. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย การปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน
4. มีระบบการจัดการขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท้องเที่ยว อย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน
5. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล