> ฝ่ายบริหาร

> ฝ่ายนิติบัญญัติ

> หัวหน้าส่วนราชการ

> สำนักปลัด

> กองการศึกษา

> กองคลัง

> กองช่าง