“แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีประมาณ 2564 – 2566”

แผนแม่บทสารสนเทศ 2564 – 2566
ประกาศใช้แผนแม่บทสารสนเทศ 2564 – 2566