คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน