กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อได้ที่ http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1

บทกำหนดโทษต่างๆ