การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565

Posted by:

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565

ตามคำสั่งอำเภอสุไหงปาดี ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 โดย นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งได้มอบหมายให้พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เข้าร่วมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ตามคำสั่งอำเภอสุไหงปาดี ดังกล่าวฯ นั้น  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ จุดตรวจร่วมสี่แยกหน้า กองร้อย ตชด.ที่ 447 (บ้านเจาะวา) ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

#งานสำนักปลัดอบต.โต๊ะเด็ง

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.โต๊ะเด็ง

0

Add a Comment