ประกาศต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 65

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32-2564.pdf – Google ไดรฟ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34-2564.pdf – Google ไดรฟ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-2564.pdf – Google ไดรฟ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36-2564.pdf – Google ไดรฟ์

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

      *   ประกาศ กกต.อบต.โต๊ะเด็ง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และสถานที่  ปิดประกาศและติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง